مشخصات فنی لوله های گاز

Sizethickness minPlus ToleranceOutside Diameter minOutside Diameter minmax Out for roundness
20 3.00.4 20.0 20.3 1.2
25 3.00.4 25.0 25.3 1.2
32 3.00.4 32.0 32.3 1.3
403.70.5 40.0 40.41.4
504.60.6 50.0 50.4 1.4
635.80.7 63.0 63.41.5
756.80.8 75.0 75.5 1.6
908.2 1.0 90.0 90.6 1.8
110101.1 110.0 110.7 2.2
12511.41.3 125.0 125.8 2.5
14012.71.4 140.0 140.9 2.8
16014.61.6 160.0 161 3.2
18016.41.8 180.0 181.1 3.6
20018.2 2.0 200.0 201.24.0