زانو جوشی 11/25 و 22/5 و 30 و 45 درجه

بازگشت به لیست اتصالات
زانو جوشی 11/25 و 22/5 و 30 و 45 درجه